Skip to content

Algemene voorwaarden

Alle genoemde prijzen op onze site zijn inclusief 21% BTW op voorbehoud van typefouten. Na betaling van uw order leveren wij binnen een aantal werkdagen, mits anders vermeld. Betalen kan via Ideal of contant bij afhalen. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor een losplaats die voldoende ruimte biedt. Wanneer er onvoldoende ruimte is, is dit ter beoordeling van de chauffeur en worden de transportkosten die extra gemaakt moeten worden volledig aan de klant doorberekend. Foto’s geplaatst bij de diverse produkten dienen als voorbeeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Teveel geleverde materialen worden door ons niet opgehaald. Natuursteen is gecalibreerd maar er kan altijd een verschil zijn van plus of min 1mm.Bij schade mag aangekocht materiaal worden gewisseld, het transport daarvoor is voor rekening van de klant.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van Bolk Handelsmaatschappij B.V., statutair gevestigd te Driebruggen en kantoorhoudende te Westeinde 81 3465 JA Versie 2015

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Bolk Handelsmaatschappij B.V. gedaan aan of aangegaan met derden (hierna individueel aangeduid als “de Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan, en met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde voorwaarden. Op afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien deze door Bolk Handelsmaatschappij B.V. schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2 – Offertes en orderbevestigingen 
2.1. Alle aanbiedingen van Bolk Handelsmaatschappij B.V. zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk. 
2.2. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. 
2.3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Bolk Handelsmaatschappij B.V. dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Bolk Handelsmaatschappij B.V. te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is. 
2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Bolk Handelsmaatschappij B.V. alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd. 
2.5. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing. 
2.6. Door Bolk Handelsmaatschappij B.V. aan de Afnemer bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen. 
2.7. Indien een offerte niet tot het aangaan van een overeenkomst leidt tussen Bolk Handelsmaatschappij B.V. en de Afnemer, heeft Bolk Handelsmaatschappij B.V. de mogelijkheid de Afnemer de kosten van het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen. 

Artikel 3 – Prijzen 
3.1. Door Bolk Handelsmaatschappij B.V. opgegeven of met Bolk Handelsmaatschappij B.V. overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten. 
3.2. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Bolk Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen 

Artikel 4 – Betaling 
4.1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de Afnemer blijkt. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is te allen tijde gerechtigd van de Afnemer een zekerheidsstelling te harer genoegen – al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie – te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. 
4.2. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. 
4.3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is de Afnemer verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening door overmaking op een bankrekening van Bolk Handelsmaatschappij B.V. te voldoen. Indien de Afnemer consument is, is het verbod van korting, opschorting of verrekening niet van toepassing. 
4.5. Nalatigheid van de Afnemer terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Bolk Handelsmaatschappij B.V. schuldig is/zijn. Pagina 125 (prijslijst 2015)
4.6. Indien de Afnemer op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Afnemer aansprakelijk voor alle door Bolk Handelsmaatschappij B.V. geleden en te lijden schade. 
4.7. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Bolk Handelsmaatschappij B.V. niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 
4.8. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niettijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 
4.9. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden conform Rapport Voorwerk II berekend. 
4.10. Door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
4.11 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Bolk Handelsmaatschappij B.V. hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 – Conformiteit 
5.1 Alle opgaven door Bolk Handelsmaatschappij B.V. van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Bolk Handelsmaatschappij B.V. kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Bolk Handelsmaatschappij B.V. opgegeven of met Bolk Handelsmaatschappij B.V. overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. 
5.2 De Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Afnemer. 
5.3 De aangeboden materialen zijn nog niet onderzocht op de eisen gesteld in het bouwstoffenbesluit. Eventueel te maken kosten voor onderzoek worden door Bolk Handelsmaatschappij B.V. aan Afnemer in rekening gebracht. Producten worden aangeboden volgens de op dat moment geldende normen zoals van tijd tot tijd van toepassing verklaard in de uitgave natuursteen van de SBR-WTCB. 

Artikel 6 – Levertijd 
6.1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Bolk Handelsmaatschappij B.V. derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. 
6.2. Overschrijding van de levertijd verplicht Bolk Handelsmaatschappij B.V. niet tot enige schadevergoeding maar geeft de Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, het recht de overeenkomst te ontbinden. 
6.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Bolk Handelsmaatschappij B.V. bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Bolk Handelsmaatschappij B.V. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkzaamheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zo ver nodig verlengd. 
6.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de Afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 
6.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Bolk Handelsmaatschappij B.V. ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst. 
6.6. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Bolk Handelsmaatschappij B.V. te zijner keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 
6.7. Blijft de Afnemer na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van de zaken, dan kan Bolk Handelsmaatschappij B.V. te zijner keuze hetzij leveren op een door hem te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd zijn recht op schadevergoeding en vergoeding van marktconforme opslagkosten. Tot het moment van levering of ontbinding worden de zaken voor rekening en risico van Afnemer bij Bolk Handelsmaatschappij B.V. of een derde opgeslagen. 

Artikel 7 – Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht) 
7.1. Indien Bolk Handelsmaatschappij B.V. door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijfs- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Bolk Handelsmaatschappij B.V. onvoorziene problemen bij levering van energie, productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Bolk Handelsmaatschappij B.V. afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Bolk Handelsmaatschappij B.V. zijn ingeschakeld. 
7.2 Indien Bolk Handelsmaatschappij B.V. bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
7.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Bolk Handelsmaatschappij B.V. bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

Artikel 8 – Levering, risico-overgang en vervoer 
8.1. De Afnemer draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Worden de zaken naar de Afnemer vervoerd dan zijn de zaken aan hem afgeleverd op het moment waarop de eerste vervoerder de zaken heeft overgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
8.2. Overleveringen tot ca. 2% moeten worden geaccepteerd. Bij bestelling wordt Afnemer geacht minimaal 2% snij- en breukverlies te aanvaarden. 
8.3. Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt Bolk Handelsmaatschappij B.V. de wijze van vervoer. 
8.4. Indien vervoer der zaken voor risico voor Bolk Handelsmaatschappij B.V. is, sluit Bolk Handelsmaatschappij B.V. een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de Afnemer verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de Afnemer verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op het betreffende document te laten maken, dat eveneens onverwijld naar Bolk Handelsmaatschappij B.V. moet worden verzonden, en zich terstond met Bolk Handelsmaatschappij B.V. in verbinding te stellen. 
8.5. In geval Bolk Handelsmaatschappij B.V. conform het bepaalde in lid 3 een verzekering heeft afgesloten, is hij gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de Afnemer door te betalen; hij is niet gehouden tot enige andere prestatie. 

Artikel 9 – Reclames 
9.1. Bolk Handelsmaatschappij B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Bolk Handelsmaatschappij B.V. geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Bolk Handelsmaatschappij B.V. de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Bolk Handelsmaatschappij B.V.. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de Afnemer consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. 
9.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van: • het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften; • ander gebruik dan het normale voorziene gebruik; • onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Afnemer het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat; • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen. • Bolk Handelsmaatschappij B.V. aanvaardt geen reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de Afnemer de goederen zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd etc. 
9.3. De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging. 
9.4. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen. 
9.5. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Bolk Handelsmaatschappij B.V. te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Bolk Handelsmaatschappij B.V.. 
9.6. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Bolk Handelsmaatschappij B.V. in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Bolk Handelsmaatschappij B.V. te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging. 
9.7. Retourzending aan Bolk Handelsmaatschappij B.V. van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bolk Handelsmaatschappij B.V. en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden. 
9.8. Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Bolk Handelsmaatschappij B.V. geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn. 
9.9. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken of die voor de Afnemer op maat zijn gemaakt is niet mogelijk. 
9.10. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer. 
9.11. De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/ of andere instructies van Bolk Handelsmaatschappij B.V. voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen. 
9.12. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten. 9.13. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van Bolk Handelsmaatschappij B.V. binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Bolk Handelsmaatschappij B.V. mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. 
9.14. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op. 
9.15. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen. 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 
10.1. Bolk Handelsmaatschappij B.V. behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten. 
10.2. Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen krachtens (een) overeenkomst met Bolk Handelsmaatschappij B.V. , is Bolk Handelsmaatschappij B.V. gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 
10.3. De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 
10.4. Zolang de eigendom van door Bolk Handelsmaatschappij B.V. geleverde zaken nog niet op de Afnemer is overgegaan, is de Afnemer verplicht de zaken, die Bolk Handelsmaatschappij B.V. s eigendom zijn, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te bewaren en naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De Afnemer is verplicht Bolk Handelsmaatschappij B.V. de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken. 10.5. De Afnemer komt jegens Bolk Handelsmaatschappij B.V. geen retentierecht op de door Bolk Handelsmaatschappij B.V. geleverde producten toe. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van de Afnemer bevinden, behoudt Bolk Handelsmaatschappij B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Bolk Handelsmaatschappij B.V. uit welke hoofde dan ook nog tegenover de Afnemer mocht hebben. 
10.6. De Afnemer is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De Afnemer is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan Bolk Handelsmaatschappij B.V. te bevestigen 

Artikel 11 – Doorverkoop, boetebeding en controle 
11.1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de Afnemer niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of te verwerken of bewerken of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijnen beschikking te stellen. Behoudens andersluidend bericht van Bolk Handelsmaatschappij B.V. is de Afnemer echter bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. 
11.2. De Afnemer die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Bolk Handelsmaatschappij B.V. een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding van Bolk Handelsmaatschappij B.V.. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 250 per handeling. 
11.3. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is bevoegd een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Afnemer teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde. 

Artikel 12 – Annulering De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Bolk Handelsmaatschappij B.V. en de winstderving door Bolk Handelsmaatschappij B.V. te vermeerderen met BTW, aan Bolk Handelsmaatschappij B.V. te vergoeden. 

Artikel 13 – Advisering Pagina 129 (prijslijst 2015)

13.1. Alle door Bolk Handelsmaatschappij B.V. gegeven adviezen en door Bolk Handelsmaatschappij B.V. verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Bolk Handelsmaatschappij B.V. te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Bolk Handelsmaatschappij B.V. verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Bolk Handelsmaatschappij B.V. verleent terzake geen enkele garantie. 
13.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Bolk Handelsmaatschappij B.V., is Bolk Handelsmaatschappij B.V. niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart Bolk Handelsmaatschappij B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bolk Handelsmaatschappij B.V. . 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 
14.1. Buiten het bepaalde in artikel 5 heeft de Afnemer geen enkele aanspraak op Bolk Handelsmaatschappij B.V. wegens gebreken in of met betrekking tot de door Bolk Handelsmaatschappij B.V. geleverde producten. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Bolk Handelsmaatschappij B.V.. 
14.2. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen. 
14.3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer. 
14.4. Bolk Handelsmaatschappij B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: •het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen; •het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten; •het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten. 
14.5 In alle gevallen waarin Bolk Handelsmaatschappij B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bolk Handelsmaatschappij B.V., zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 
14.6. Indien Bolk Handelsmaatschappij B.V. op basis van haar op dat moment bekende feiten en/ of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Bolk Handelsmaatschappij B.V. niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds. 
14.7. Iedere vordering op Bolk Handelsmaatschappij B.V., tenzij deze door Bolk Handelsmaatschappij B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
14.8. De Afnemer vrijwaart Bolk Handelsmaatschappij B.V., haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Bolk Handelsmaatschappij B.V. van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voorBolk Handelsmaatschappij B.V. voortvloeiende kosten. 

Artikel 15 – Vertegenwoordiging Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Bolk Handelsmaatschappij B.V. aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer. 

Artikel 16 – Intellectuele eigendom 
16.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Bolk Handelsmaatschappij B.V. ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Bolk Handelsmaatschappij B.V.. 16.2. Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Bolk Handelsmaatschappij B.V., tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bolk Handelsmaatschappij B.V. ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Bolk Handelsmaatschappij B.V. met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Bolk Handelsmaatschappij B.V.. 
16.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 17 – Slotbepalingen; toepasselijk recht en geschillen 
17.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Bolk Handelsmaatschappij B.V. en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 
17.2. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Bolk Handelsmaatschappij B.V. is gevestigd. 
17.3. Op alle overeenkomsten die door Bolk Handelsmaatschappij B.V. worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
17.4. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 18 – Depot